[หน้าแรกเว็บคณะรัฐศาสตร์]  [ห้องสมุด]  [ระบบสารสนเทศบุคลากร]  [ระบบสารสนเทศนักศึกษา]  [ระบบสารงานสหกิจศึกษา]  [ระบบภาพกิจกรรม]  [เว็บบอร์ด]


ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ ดาวโหลด template มคอ. OBE    (Update 16 June 2020)

template (มคอ.3) 
template (มคอ.4)
template (มคอ.5)
template (มคอ.6)
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี