[หน้าแรกเว็บคณะรัฐศาสตร์]  [ห้องสมุด]  [ระบบสารสนเทศบุคลากร]  [ระบบสารสนเทศนักศึกษา]  [ระบบสารงานสหกิจศึกษา]  [ระบบภาพกิจกรรม]  [เว็บบอร์ด]


หน้าแรก
ดาวโหลด template มคอ.
เอกสารทั้งหมด( จำนวน 285 รายการ)
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554 ดาวโหลด template มคอ.

template รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
template รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
template รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.7)
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี