คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) ทวีศักดิ์     ระคนจันทร์
Name&Surname English ( Mr./Miss )  thawisak       rakonchan
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5420710137   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   อาจารย์ไพซอล   ดาโอ๊ะ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน )     รางวัลที่ได้รับ  : ( เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ )  
ประจำปีการศึกษา :  2558 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( โล่เกียรติคุณ/เกียรติบัตร )
วันที่รับรางวัล : 20 ก.ย. 2558   สถานที่รับรางวัล  -
หน่วยงานที่มอบรางวัล -   ผู้มอบรางวัล  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------