คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นางสาว ) ญาดา     ช่วยชำแนก
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Yada       Chuaychamnak
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5420710007   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล   ดาโอ๊ะ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( "คนดีศรีแผ่นดิน"จังหวัดปัตตานี )     รางวัลที่ได้รับ  : ( คนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดปัตตานี )  
ประจำปีการศึกษา :  2556 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( โล่เกียรติคุณ )
วันที่รับรางวัล : 30 ก.ย. 2556   สถานที่รับรางวัล  -
หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ผู้มอบรางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------