คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) ภาคภูมิ     ฮะยีบีลัง
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Pakpum       Hayibilang
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5320710059   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) การปกครองท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   รองศาสตราจารย์.ดร.สามารถ   ทองเฝือ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาคุณธรรมและจริยธรรม )     รางวัลที่ได้รับ  : ( เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ )  
ประจำปีการศึกษา :  2556 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( ประกาศนียบัตร )
วันที่รับรางวัล : 20 ก.ย. 2558   สถานที่รับรางวัล  ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารซาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานที่มอบรางวัล -   ผู้มอบรางวัล  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------