คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) ไซฟูเลาะ     อับดุลเลาะ
Name&Surname English ( Mr./Miss )  saifulah       abdullah
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5220710016   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) การปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   อาจารย์อารีลักษณ์   พูลทรัพย์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม )     รางวัลที่ได้รับ  : ( เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ )  
ประจำปีการศึกษา :  2555 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( ประกาศนียบัตร )
วันที่รับรางวัล : 20 ก.ย. 2555   สถานที่รับรางวัล  -
หน่วยงานที่มอบรางวัล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ผู้มอบรางวัล  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------