คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) ไซฟูเลาะ     อับดุลเลาะ
Name&Surname English ( Mr./Miss )  saifulah       abdullah
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5220710016   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) การปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   อาจารย์อารีลักษณ์   พูลทรัพย์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( แข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา )     รางวัลที่ได้รับ  : ( รางวัลชมเชย )  
ประจำปีการศึกษา :  2553 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( ประกาศนียบัตร )
วันที่รับรางวัล : 14 ธ.ค. 2553   สถานที่รับรางวัล  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงานที่มอบรางวัล -   ผู้มอบรางวัล  -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------