คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นางสาว ) ฮาซามี     แกแซแอ
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Ms.HASAMEE       KAESAE-AE
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 6120710053   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) การปกครองท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   อาจารย์สุไรนี   สายนุ้ย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( การประกวดวีดีโอหนังสั้น รุ่นที่ 1 ในหัวข้อรัฐธรรมนูญในฝัน )     รางวัลที่ได้รับ  : ( รางวัลชนะเลิศ )  
ประจำปีการศึกษา :  2562 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท )
วันที่รับรางวัล : 15 ธ.ค. 2562   สถานที่รับรางวัล  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่มอบรางวัล I-LAW   ผู้มอบรางวัล  อ.ประจักษ์ ก้องกีรติ และคุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------