คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นางสาว ) อุมัยรี     หมัดบินสา
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Ms.AUMAIREE       MADBINSA
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 6020710220   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) การปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ   พิพิธพันธุ์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( รางวัล Peace4 สื่อสันติภาพชายแดนใต้ )     รางวัลที่ได้รับ  : ( รองชนะเลิศอันดับ2 )  
ประจำปีการศึกษา :  2562 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท )
วันที่รับรางวัล : 28 ก.พ. 2563   สถานที่รับรางวัล  ห้อง 66B103 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักข่าว The Aman   ผู้มอบรางวัล  -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------