คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) ภควัต     มีรุ่งเรือง
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Mr.PAKAWAT       MEERUNGRUENG
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 6020710073   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก   ราฮิมมูลา  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 8 )     รางวัลที่ได้รับ  : ( ชนะเลิศอันดับที่ 1 )  
ประจำปีการศึกษา :  2562 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท )
วันที่รับรางวัล : 13 ก.พ. 2563   สถานที่รับรางวัล  หอประชุมวิภา วังศิริกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานที่มอบรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   ผู้มอบรางวัล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------