คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( )    
Name&Surname English ( Mr./Miss )       
รหัสนักศึกษา (Student identification No.)   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major)
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 )     รางวัลที่ได้รับ  : ( รองชนะเลิศอันดับ 2 )  
ประจำปีการศึกษา :  2561 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( เกียรติบัตร )
วันที่รับรางวัล : 23 มี.ค. 2561   สถานที่รับรางวัล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ผู้มอบรางวัล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------