คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นางสาว ) สุฮ่าน     หีมโป๊ะหมอ
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Ms.SUHAN       HEEMPOHMO
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5920710205   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) การปกครองท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   รองศาสตราจารย์.ดร.สามารถ   ทองเฝือ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( โล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี 2561 )     รางวัลที่ได้รับ  : ( ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 )  
ประจำปีการศึกษา :  2561 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( โล่เกียรติคุณ )
วันที่รับรางวัล : 12 ส.ค. 2561   สถานที่รับรางวัล  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรงเทพฯ
หน่วยงานที่มอบรางวัล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย   ผู้มอบรางวัล  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------