คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) อิดริษ     เล๊าะนะ
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Mr.IDDARIS       LOHNA
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5920710073   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล   ดาโอ๊ะ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 )     รางวัลที่ได้รับ  : ( เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ )  
ประจำปีการศึกษา :  2560 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( โล่เกียรติคุณ )
วันที่รับรางวัล : 11 ม.ค. 2560   สถานที่รับรางวัล  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
หน่วยงานที่มอบรางวัล กระทรวงศึกษาธิการ   ผู้มอบรางวัล  นายกรัฐมนตรี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------