คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) ดียาอุลเราะห์มาน     จะปะกียา
Name&Surname English ( Mr./Miss )  DEEYAOLROHMAN       JAPAKIYA
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5820710099   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) นโยบายสาธารณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัจมีย์   หมัดหมาน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560 )     รางวัลที่ได้รับ  : ( ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา )  
ประจำปีการศึกษา :  2559 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล )
วันที่รับรางวัล : 06 ก.ย. 2560   สถานที่รับรางวัล  ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
หน่วยงานที่มอบรางวัล สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา   ผู้มอบรางวัล  ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------