คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) ซูกิฟลี     เจะนะ
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Sukiflee       Chena
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5820710024   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) การปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ   พิพิธพันธุ์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( ยุวทูต ป.ป.ช. )     รางวัลที่ได้รับ  : ( ยุวทูต ป.ป.ช. )  
ประจำปีการศึกษา :  2560 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( - )
วันที่รับรางวัล : 09 มิ.ย. 2560   สถานที่รับรางวัล  -
หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.   ผู้มอบรางวัล  -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------