คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นางสาว ) เมธาวี     เพ็ชร์สุวรรณ์
Name&Surname English ( Mr./Miss )  MATAWEE       PECHSUWAN
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5820710012   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อรชา   รักดี  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( ทูตท่องเที่ยว ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก"ปัตตานีมั่นใจ เที่ยวได้ทุกวัน" )     รางวัลที่ได้รับ  : ( ชนะเลิศอันดับที่ 1 )  
ประจำปีการศึกษา :  2561 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( ประกาศนียบัตร )
วันที่รับรางวัล : 15 ม.ค. 2561   สถานที่รับรางวัล  -
หน่วยงานที่มอบรางวัล สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี   ผู้มอบรางวัล  นายจรูญ แก้วมุกดากุล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------