คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) ชนาธิป     ทองจันทร์
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Chanatip       Tongjun
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5720710193   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) การปกครองท้องถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   อาจารย์สุไรนี   สายนุ้ย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( 1 ใน 40 เยาวชนเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ ศุ่งานวิจารณ์"ปีที่ 3 )     รางวัลที่ได้รับ  : ( การอบรมเชิงปฏิบัติการ )  
ประจำปีการศึกษา :  2560 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( - )
วันที่รับรางวัล : 06 ต.ค. 2560   สถานที่รับรางวัล  -
หน่วยงานที่มอบรางวัล บริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาสน์ จำกัด   ผู้มอบรางวัล  -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------