คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) อิลฟาน     อาลีอิสเฮาะ
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Ilfarn       Aleeishoh
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5620710162   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก   ราฮิมมูลา  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 )     รางวัลที่ได้รับ  : ( รางวัลพระราชทาน )  
ประจำปีการศึกษา :  2559 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( โล่เกียรติคุณ )
วันที่รับรางวัล : 29 ก.ค. 2559   สถานที่รับรางวัล  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
หน่วยงานที่มอบรางวัล กระทรวงศึกษาธิการ   ผู้มอบรางวัล  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------