คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7331-2269 แฟกซ์ 0-7331-2269
http://polsci.pn.psu.ac.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักศึกษา
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา (student Details)
ชื่อ – นามสกุล ไทย ( นาย ) อิลฟาน     อาลีอิสเฮาะ
Name&Surname English ( Mr./Miss )  Ilfarn       Aleeishoh
รหัสนักศึกษา (Student identification No.) 5620710162   คณะ(Faculty)  รัฐศาสตร์
สาขาวิชา (Major) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ (Name of academic advisor)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก   ราฮิมมูลา  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
 
รางวัล/การแข่งขัน : ( ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ.2558 )     รางวัลที่ได้รับ  : ( ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนใต้ )  
ประจำปีการศึกษา :  2558 ลักษณะรางวัลที่ได้รับ : อื่นๆ... ( ประกาศนียบัตรและเข็มรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ )
วันที่รับรางวัล : 20 ก.ย. 2559   สถานที่รับรางวัล  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานที่มอบรางวัล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้มอบรางวัล  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------