หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 
รายละเอียดการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ใบสมัครทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 
เลือกปี :
<-- ยังใช้งานไม่ได้
เลือกภาคการศึกษา :
<-- ยังใช้งานไม่ได้

 


จำนวนทุนทั้งหมด( จำนวน 453 ทุน)
ทุนดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนพอใจ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนประสพ พูลทรัพย์ ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนนฤมน พูลทรัพย์ ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนคุณยุพิน หะสัน ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนทำงาน งบประมาณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนเรียนดีแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนจากกลุ่ม พนง. มอ (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนแบบมีเงื่อนไข ในทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID19 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนให้เปล่า ในทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID19 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จชต. (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนทำงานแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนทำงานแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนคุณเรวดี รักดี ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนมูลนิธิวิสาลี ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนสังเกต-สุพัตรา ลิ้มตระกูล ประจำปี 2564 (ปี2564 จำนวน 198 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 186 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 8 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 7 ทุน
ทุนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ จำนวน 139 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 16 ทุน
ทุนซากาต จำนวน 2 ทุน
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. จำนวน 1 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 12 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 2 ทุน
ทุนทำงาน จำนวน 10 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (ปี2556 จำนวน 20 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 20 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 16 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 3 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 1 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (ปี2555 จำนวน 48 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 48 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 27 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 12 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 8 ทุน
ทุนอาจารย์ณภัทร รัตนมา จำนวน 1 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 (ปี2554 จำนวน 20 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 20 ทุน]
ทุนเรียนดี จำนวน 12 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 2 ทุน
ทุนคุณสมรรถ ดุมลักษณ์/อาจารย์อรชา รักดี/คุณวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต จำนวน 6 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 (ปี2553 จำนวน 35 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 35 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 16 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 12 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 6 ทุน
ทุนคุณสมรรถ ดุมลักษณ์/อาจารย์อรชา รักดี/คุณวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต จำนวน 1 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (ปี2552 จำนวน 63 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 63 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 43 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 8 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 12 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 (ปี2551 จำนวน 49 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 25 ทุน]
ทุนเรียนดี จำนวน 3 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 3 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 19 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 24 ทุน]
ทุนเรียนดี จำนวน 3 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 3 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 18 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 (ปี2550 จำนวน 20 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 20 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 20 ทุน