หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565
 รายชื่อนักศึกษารัฐศาสตร์

 รายชื่อนักศึกษารัฐศาสตร์ 
 
     แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
        รหัสนักศึกษา 61 จำนวน  257    คน
              การปกครอง   จำนวน  104    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  56    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  72    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  25    คน
        รหัสนักศึกษา 60  จำนวน  329    คน
              การปกครอง   จำนวน  115    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  80    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  85    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  49    คน
        รหัสนักศึกษา 59   จำนวน  299    คน
              การปกครอง   จำนวน  106    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  70    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  73    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  50    คน
        รหัสนักศึกษา 58   จำนวน  252    คน
              การปกครอง   จำนวน  73    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  55    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  69    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  55    คน
        รหัสนักศึกษา 57   จำนวน  250    คน
              การปกครอง   จำนวน  71    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  63    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  60    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  56    คน
        รหัสนักศึกษา 56    จำนวน  174    คน
              การปกครอง   จำนวน  50    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  44    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  42    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  38    คน
        รหัสนักศึกษา 55   จำนวน  205    คน
              การปกครอง   จำนวน  49    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  53    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  50    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  53    คน
        รหัสนักศึกษา 54   จำนวน  228    คน
              การปกครอง   จำนวน  60    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  53    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  58    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  57    คน
        รหัสนักศึกษา 53   จำนวน  138    คน
              การปกครอง   จำนวน  36    คน
              การปกครองท้องถิ่น   จำนวน  35    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  34    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  33    คน
        รหัสนักศึกษา 52   จำนวน  168    คน
              การปกครอง   จำนวน  41    คน
              การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้   จำนวน  42    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  42    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  43    คน
        รหัสนักศึกษา 51   จำนวน  225    คน
              การปกครอง   จำนวน  89    คน
              การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้   จำนวน  55    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  43    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  38    คน
        รหัสนักศึกษา 50   จำนวน  202    คน
              การปกครอง   จำนวน  75    คน
              การปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้   จำนวน  53    คน
              ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จำนวน  41    คน
              นโยบายสาธารณะ   จำนวน  33    คน
        รหัสนักศึกษา 49    จำนวน  100    คน
              การปกครอง   จำนวน  100    คน