------ เรื่อง บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด :
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน หรือโครงการ ในแผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเน้นการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อการเรียนรู้และทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการสภาวะวิกฤตที่ตามมา กับทั้งเตรียมนโยบายและมาตรการรองรับสภาวะวิกฤตด้านสุขภาพและสังคมที่เกิดจากการระบาดใหญ่ (pandemic) ในอนาคต
 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน ระบบ NRIIS 

ได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นี้ (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 15:30 น.)

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02-470-7961-63 E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humanity) download icon

2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humanity) download icon

3.คู่มือการคำนวณงบประมาณ download icon


ไฟล์แนบ [ไม่มีไฟล์ ]
วันที่ประกาศ : 26/08/2563

งานวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------