------ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
รายละเอียด :มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2547 เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นแนวแนวปฎิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพรธ์) และหน่วยงานของรัฐ ดังรายละเอียดแนบไฟล์
ไฟล์แนบ [ดาวน์โหลดไฟล์]
วันที่ประกาศ : 31/07/2553

งานวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------