ผลงานวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ทำ ผู้วิจัย ประเภท จำนวนเงิน ชื่อแหล่งทุน ประเภทแหล่งทุน อ่าน
1 วิจัยประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 2552 อ.สุไรนี สายนุ้ย อาจารย์ 450000 กรมศิลปากร ภายนอก 3222
2 ประเมินผลการปฏิบัติงานมวลชนในสถานการณ์ความไม่สงบ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2552 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 150000 ปปส ภายนอก 1817
3 ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2552 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์, อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, ดร.สามารถ ทองเฝือ,อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธ์, อ.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง อาจารย์ 532000 สภาพัฒน์ฯ ภายนอก 1820
4 วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) กรณีสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ 2552 ผศ. ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 1171600 สกว. ภายนอก 1640
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สานเสวนาระหว่างนักวิชาการไทยและนักวิชาการมาเลเซีย 2553 ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา อาจารย์ 1086000 สกว. ภายนอก 1315
6 ประเมินผลโครงการญาลันนันบารู (ทางสายใหม่) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ อาจารย์ 160000 ปปส. ภายนอก 1095
7 โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน 2553 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 2488640 กรมสิทธ์ฯ ภายนอก 1221
8 โครงการทุนสนับสนุนวิจัยกิจกรรมทางเลือก (Alternative Activity Research:AAR) เพื่อเด็ก สตรี และผู้นำศาสนา ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อำเภอตอนล่างของจังหวัดสงขลา 2554 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 14078309 สกว. ภายนอก 1202
9 สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 4129004 สกว. ภายนอก 970
10 การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552 2554 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะฯ อาจารย์ 0 ศอ.บต. ภายนอก 1156
11 โครงการ "วาทกรรมเรื่องของ การสร้างชาติ และวีรบุรุษของมาเลเซีย:ศึกษาผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา" 2554 อ.นัจมีย์ หมัดหมาน อาจารย์ 325560 สกว. ภายนอก 1156
12 โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี,อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ อาจารย์ 4299320 ปปส. ภายนอก 923
13 โครงการสำรวจทัศนคติประชาชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและกระบวนการยุติธรรม และการได้รับความเป็นธรรม 2554 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี,อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ อาจารย์ 730000 สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ ภายนอก 1451
14 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสถานวิจัยความขัดแย้งฯ 2554 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 320000 สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ ภายนอก 910
15 โครงการสำรวจข้อมูลผ่านการบำบัดรักษาฯ โครงการญาลันนันบารู(ทางสายใหม่)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 2554 อ.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ อาจารย์ 116666 ปปส. ภายนอก 761
16 โครงการประเมินทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการญาลันนันบารู 2554 อ.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ อาจารย์ 83333 ปปส. ภายนอก 838
17 โครงการโครงสร้างเศรษฐกิจและเศรษฐกิจชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554 1. อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ 2. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ อาจารย์ 5600000 STEP project ภายนอก 837
18 โครงการวิจัยเรื่องการจัดทำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการแปลงไปสู่การปฏิบัติ:กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดทำและการขับเคลื่อนนโยบาสาธารณะภายใต้สภาวการณ์ความขัดแย้งรุนแรง 2555 ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา และคณะ อาจารย์ 893000 สกว. ภายนอก 863
19 โครงการวิจัยโครงการภาพอนาคต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า 2555 1.อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ 2. อ.นัจมัย์ หมัดหมาน 3. อ.ฮาฟีส สาและ 4. อ.ศศิวรรณ จริงจิตร อาจารย์ 300000 สถานวิจัยควมขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายนอก 1186
20 โครงการวิจัย การศึกษาพัฒนาต้นแบบการบริหารรัฐกิจแบบพิเศษและการปกครองแบบพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิธีการทดสอบกับภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป(Citizens Jury Project) 2555 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ อาจารย์ 2425356 STEP project ภายนอก 1041
21 โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองกำลังตำรวจ ( ศปก.ตร.สน./ศชต.และ กกล.ตำรวจ) ปี พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน) 2555 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ อาจารย์ 1802913 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายนอก 957
22 โครงการวิจัย วีรบุรุษหรือกบฏ?:ชีวิตและความคิดของผู้ผู้เคลื่อนไหวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2555 อ.ฮาฟีส สาและ อาจารย์ 200000 - ภายนอก 1003
23 โครงการวิจัย เรื่อง การเมืองการปกครองของโลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Politics and Government of Muslim World in Southeast Asia) 2557 ดร.สามารถ ทองเฝือ , นายนัจมีย์ หมัดหมาน อาจารย์ 50000 กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ภายใน 776
24 โครงการวิจัยสถานภาพงานวิจัยของ มอ. เกี่ยวกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2550 อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ อาจารย์ 50000 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ หาดใหญ่ ภายใน 697
25 โครงการระบบขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2556 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมศรี,อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์,รศ.ดร.คณิตา,อ.เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม,อ.สวัสดิ์ไหลภาภรณ์ อาจารย์ 3000000 สกอ. ภายนอก 799
26 โครงการวิจัยประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ Adilan 2556 อ.ฮาฟีส สาและ,อ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ,ดร.นิเล๊าะ,ดร.อับดุลรอนิง สือแต อาจารย์ 833300 STEP ภายนอก 609
27 โครงการวิจัย Legal Aid Expert 2557 อ.ฮาฟีส สาและ,อ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ,ดร.นิเล๊าะ,ดร.อับดุลรอนิง สือแต อาจารย์ 600000 ภายนอก STEP 688
28 การประเมิณผลโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพให้แกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554 อ.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภายนอก 459
29 แนวทางการจัดสวัสดิการ การกำหนดค่าธรรมเนียม ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานร้านอาหารไทย ผันเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวของมาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย 2553 ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา อาจารย์ 0 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ภายนอก 474
30 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของหน่วยงานผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Preparation to ASEAN Community 2015: A Survey of the Faculties in Prince of Songkla University Pattani campus.) 2557 ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 กองทุนวิจัยวิทาเขตปัตตานี ภายใน 705
31 Unpacking Thailand s Suothern Confict:The poverty of Structural 2552 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 908
32 ชาวมลายูภายใต้นโยบายพัฒนา 2552 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 0 - - 1163
33 เนการาบรูไนดารุสซาลาม 2552 ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - - 825
34 แนวคิดเรื่อง Cosmopolitanism กับปัญหาเรื่องความเป็นสากล (universality) 2554 อ.ศศิวรรณ จริงจิตร อาจารย์ 0 - - 1104
35 บทบาทของมาเลเซียใน OIC 2555 ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - - 725
36 วาทกรรมเรื่องของการสร้างชาติและวีรบุรุษของมาเลเซีย : ศึกษาผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 2554 นายนัจมีย์ หมัดหมาน และคณะ อาจารย์ 0 - - 629
37 ครูในสถานการณ์ไฟใต้บนย่างก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - - 363
38 จากอาหรับสปริงถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(From Arab Spring To Southeast Asia) 2558 ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - - 605
39 เครือข่ายประชาสังคม พลวัตรและบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้ 2558 เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ 0 - - 505
40 The new challenge of Thailand s Security Forces in Southern Frontiers 2557 Srisompob Jitpiromsri,Ph.D อาจารย์ 0 - - 358
41 โลกมุสลิมในศตวรรษที่ 21 องค์การประชุมอิสลามกับปัญหาความมั่นคงใหม่ 2555 ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - - 362
42 กระบวนการจัดทำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกระบวนการแปลงไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้สภาวการณ์ความขัดแย้งรุนแรง 2557 ผศ.ดร.ชิดชนก ราฮิมมูลา อาจารย์ 0 - - 456
43 ลูกผสมของความสมัยใหม่แบบอาณานิคม ประวัติศาสตร์บาดแผลและความรุนแรง 2556 อสมา มังกรชัย อาจารย์ 0 - - 435
44 ยุทธศาสตร์สันติวิธีภาคประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 2552 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 1045
45 การเมืองชายขอบกับการใช้ความรุนแรงและการเมืองแห่งอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2552 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์, อ.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง อาจารย์ 0 - - 988
46 สถานการณ์ชายแดนใต้ในมิติแห่งความสัมพันธ์ของไทยกับโลกมุสลิม 2552 ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - - 814
47 นโยบายและการดำเนินงานด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานการณ์ความไม่สงบกับปัญหายาเสพติดในภาคใต้ 2552 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 806
48 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 2552 อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ อาจารย์ 0 - - 1057
49 การศึกษาประสบการณ์วิธีการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังเรื่องสารเสพติดในพื้นที่เสี่ยงและอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2552 อ.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง อาจารย์ 0 - - 773
50 New Forms of Local Institutional Arrangements in the Context Violence and Identity Crisis in Southernmost Provinces of ThaiLand 2553 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 725
51 ตัวแบบความคิดและการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 878
52 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ อาจารย์ 0 - - 864
53 ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด:กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี 2553 อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์ อาจารย์ 0 - - 979
54 การค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส:ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย 2553 อ.อรชา รักดี อาจารย์ 0 - - 926
55 องค์กรมุสลิมข้ามชาติกับความมั่นคงของมนุษย์:จากซาอุดิอารเบียสู่ประเทศไทย 2553 อ.ฮาฟิส สาและ อาจารย์ 0 - - 877
56 แนวทางการจัดสวัสดิการ การกำหนดค่าธรรมเนียมที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานร้านอาหารไทยผันเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวของมาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย 2553 ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา อาจารย์ 0 - - 1049
57 การวิเคราะห์โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 829
58 ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน:กรณีการอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข 2553 ผศ.ปิยะ กิจถาวร, อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์, อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, อ.สุไรนี สายนุ้ย, อ.ไพซอล ดาโอ๊ะ, อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์, อ.อรชา รักดี และ อ.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง อาจารย์ 0 - - 882
59 การเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนชาวนา ศึกษากรณีตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2553 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 0 - - 839
60 เสียงเรียกแห่งอิสลามกับพลวัตสังคมจังหวัดชายแดนใต้ 2554 อ.อรชา รักดี อาจารย์ 0 - - 688
61 ความเชื่อมั่นของประชาชนในสามจังหวัดชาแดนใต้ และ ที่มีต่อ อำเภอของจังหวัดสงขลา 4 แนวทางและวิธีการในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 2558 ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ และ ดร. วารุณี ณ นคร อาจารย์ 0 - - 660
62 สันติภาพมีความหมาย:การประเมินผลการหยุดยิงในช่วงรอมฎอน 2558 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 382
63 การเมืองการปกครองของโลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2558 ดร.สามารถ ทองเฝือ และ นัจมีย์ หมัดหมาน อาจารย์ 0 - - 428
64 Violence and mental health of the people in Southern border Thailand 2558 Areeluk poonsub อาจารย์ 0 - - 363
65 The new challenge of Thailand’s Security Forces in Southern Frontiers 2557 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 344
66 โลกทัศน์ของปัญญาชนมุสลิมหลัง 14 ตุลา 16 2558 อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ 0 - - 466
67 ยุทธศาสตร์สันติวิธีภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2552 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ อาจารย์ 0 - - 333
68 การเมืองชายขอบกับการใช้ความรุนแรงและการเมืองแห่งอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ 2552 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ อาจารย์ 0 - - 402
69 สถานการณ์ชายแดนใต้ในมิติความสัมพันธ์ของไทยกับโลกมุสลิม 2552 ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - - 351
70 The impact of Southern Thailand Insurgency on the Creation of the ASEAN Community 2015 2558 ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - - 311
71 พลวัตรทางสังคมกับปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2547 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 913
72 Illicit sustance supply and sbuse in 2000-2004 : an approach to assess the outcome of the war on drug operation. 2547 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 774
73 Illicit sustance supply and sbuse in 2000-2004 : an approach to assess the outcome of the war on drug operation. 2547 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 748
74 Unpacking Thailand s southern conflict: The poverty of structural explanations 2547 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 786
75 ยุทธศาสตร์สันติวิธีภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2547 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 782
76 บทบาทของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ศึกษากรณี:บ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2547 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 0 - - 931
77 โครงการติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2547 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์, อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, ดร.สามารถ ทองเฝือ,อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธ์, อ.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง อาจารย์ 0 - - 798
78 ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณี:การอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข 2547 ผศ.ปิยะ กิจถาวร และคณะฯ อาจารย์ 0 - - 861
79 โครงการญาลันนันบารู (ทางสายใหม่) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2550 อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ อาจารย์ 0 - - 810
80 โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2549 ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะฯ อาจารย์ 0 - - 913
81 โครงการติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2549 ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะฯ อาจารย์ 0 - - 802
82 A Ministry for the South: New Governance Proposals for Thailand s Southern Region. 2549 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 764
83 การเมืองเพื่อความเป็นเลิศของมนุษย์ 2549 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - - 1056
84 นัยยะสำคัญบางประการของวัฒนธรรมการแข่งขัน:ปัจเจกชน-การเมือง-ประชาธิปไตย 2550 อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์ อาจารย์ 0 - - 822
85 บทบาทสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 2550 อ.อรชา รักดี อาจารย์ 0 - - 808
86 Life is Elsewhere : เบื้องหลังการกบฏ 2553 อ.ศศิวรรณ จริงจิตร อาจารย์ 0 - - 769
87 เฮาะกีตอ : ฟื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกิจกรรมทางเลือก 2547 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 0 - - 811
88 วาทกรรมเรื่องของการสร้างชาติและวีรบุรุษของมาเลเซีย : ศึกษาผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 2550 นายนัจมีย์ หมัดหมาน และคณะ อาจารย์ 0 - - 592
89 Unpacking Thailand s Suothern Confict:The poverty of Structural 2552 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - ภายนอก 858
90 ชาวมลายูภายใต้นโยบายพัฒนา 2552 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 0 - ภายนอก 928
91 เนการาบรูไนดารุสซาลาม 2552 ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ 0 - ภายนอก 808
92 A Ministry for the South: New Governance Proposals for Thailand s Southern Region. 2552 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - ภายนอก 761
93 การเมืองเพื่อความเป็นเลิศของมนุษย์ 2553 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ 0 - ภายนอก 1133
94 นัยยะสำคัญบางประการของวัฒนธรรมการแข่งขัน:ปัจเจกชน-การเมือง-ประชาธิปไตย 2553 อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์ อาจารย์ 0 - - 913
95 บทบาทสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 2553 อ.อรชา รักดี อาจารย์ 0 - - 716
96 Life is Elsewhere : เบื้องหลังการกบฏ 2554 อ.ศศิวรรณ จริงจิตร อาจารย์ 0 - - 814
97 เฮาะกีตอ : ฟื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกิจกรรมทางเลือก 2554 ผศ.ปิยะ กิจถาวร อาจารย์ 0 - - 904