คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ กรรมการ

3. ดร.อับดุลเลาะ       ยูโซ๊ะ กรรมการ

4. ดร.วารุณี              ณ นคร กรรมการ

5. ดร.ฮาฟีส              สาและ กรรมการ

6. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย กรรมการและผู้จัดการกองทุน

7. นางขวัญตา            อุลมัย ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

8. นางสาวซานียะห์     มะสะอาว ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

 

โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์  โดยไม่ขัดกับ

นโยบายของคณะรัฐศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

3. พิจารณางบการเงินประจำปีของกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

5. จัดหารายได้เข้ากองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์

6. ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ แล้วรายงานที่

ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

7. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการวิจัยคณะรัฐศาสตร์

 

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 2 ธันวาคม 2563