1. ระบบการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. การขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์