ที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปี  ปีที่ ฉบับที่  เลขหน้า ฐานข้อมูล
1 โลกทัศน์ของปัญญาชนมุสลิมกับประชาธิปไตย นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2558 21 3 87-124 กลุ่ม 1
2 Refugees and Human security: The case of Rohingya in Malaysia ไพซอล ดาโอ๊ะ Asian Review  2558 29 2  85-99 กลุ่ม 2
3 ศักยภาพจังหวัดปัตตานีกับประชาคมอาเซียน : ทัศนคติของ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.ดร.สามารถ
ทองเฝือ
วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559 3 6 207-234 กลุ่ม 2
4 In the Name of Identity : Islam Melayu Patani นายเอกรินทร์   ต่วนศิริ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  2560 23 3 49-84. กลุ่ม 1
5 ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี นายพันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ วารสารการเมืองการปกครอง  2560 7 3 33-52 กลุ่ม 1
6 ปัจจัยขับเคลื่อนและความท้าทายต่อการนำนโยบายพลังงานหมุนเวียนสู่การปฏิบัติ : ประสบการณ์จากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม  2560 13 2 78 -99  กลุ่ม 1
7 Discourse of Nation, Nation-building and Hero Related to Malaysia: A Study on History Textbook at the Secondary Education นายนัจมีย์  หมัดหมาน วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารเอเชียพิจาร 2561 5 10 75-105 กลุ่ม2
8 6 ทศวรรษความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย: เพื่อนบ้านที่แนบแน่น อรชา รักดี วารสารอัลฮิกมะฮ  2561 8 15 181-190 กลุ่ม 1
9 พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับตะวันออกกลาง: พัฒนาการและที่ทางของความสัมพันธ์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ วารสารเอเชียปริทัศน์ 2561 39 2 41-74 กลุ่ม 2
10 เงื่อนความมั่นคง (ภิวัฒน์) และประชาธิปไตยในตุรกี: บทเรียนและข้อสังเกตเบื้องต้น เอกรินทร์ ต่วนศิริ และอันวาร์ กอมะ วารสารเอเชียพิจาร ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2561 5 9 35-70 กลุ่ม 2
11 แนวคิดสงครามสมัยใหม่ : ความรุนแรงกับสภาวการณ์ทางสุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561 24 3 159-181 กลุ่ม 1
12 ชุมชนในพื้นที่ความรุนแรง : ว่าด้วยการยึดเหนี่ยวทางสังคมของชุมชนในอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2562 30 1 145-155 กลุ่ม 1
13 วัฒนธรรมการเมืองของประเทศมุสลิมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเซีย.  รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ วารสารรูสมิแล 2562 40 1 น.7-20 กลุ่ม 2
14 พัฒนานโยบายต่างประเทศตุรกีกับความสัมพันธ์ต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ช่วงปี ค.ศ.1923-2017 ยาสมิน ซัตตาร์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 12 2 238-253 กลุ่ม 2
15 ชุมชนในพื้นที่ความรุนแรง : ว่าด้วยการยึดเหนี่ยวทางสังคมของชุมชนในอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เอกรินทร์ ต่วนศิริ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 30 1 144-155 กลุ่ม 2
16 การตั้งฐานทัพของสหรัฐฯในอัฟกานิสถานหลังเหตุการณ์ 9/11 กับความพยายามในการปอมปรามภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียรของปากีสถาน อับดุลเลาะ ยูโซะ
กรองวิภา สมณาศักดิ์
ณภัทร รัตนมา
วารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2562 12 4 682-697 กลุ่ม 1
17 สังคมเปราะบาง : ความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมในสังคมไทยระหว่างปี 2561-2562 เอกรินทร์ ต่วนศิริ
อันวาร์ กอมะ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2563 13 1 104-144 กลุ่ม 1
18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระบวนการสร้างสันติสุขชายแดนใต้ สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง 2563 9 1 133-160 กลุ่ม 2