ลำดับที่ ชื่อโครงการ ปีที่ทำ แหล่งทุน   งบประมาณ ระยะเวลา นักวิจัย
1 การจัดตั้งและบริหารงานจัดการคณะทำงานอ่าวปัตตานีภายใต้ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี (ลานประชาชนคนรอบอ่าวปัตตานี) 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายนอก 650,000.00 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563  ผศ.ชิดชนก  ราฮิมมูลา
ดร.วารุณี  ณ นคร
ผศ.สุทธิศักดิ์  ดือเระ
 
2 การจัดการการปกครองชุมชนและปัจจัยขับเคลื่อนความขัดแย้งของจังหวัดปัตตานี 2562 The United States Agency for International Development (USAID) ภายนอก        323,135.00 15 ก.พ. 62-30 มิ.ย. 62 ดร.วารุณี  ณ นคร
ยาสมิน  ซัตตาร์
3 การศึกษารูปแบบ วิธีการ และผลกระทบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี 2562 สถาบันพระปกเกล้า ภายนอก        100,000.00 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สามารถ  ทองเฝือ
นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ
3 การวิเคราะห์ภาวะอขันติธรรมระหว่างศาสนาในสังคมไทย ผ่านการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์  2562 The United Nations Development Programme (UNDP)  ทุนภายนอก        938,300.00 3 มิถุนายน 2562 ถึง 2 ตุลาคม 2562 ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล
นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ
4 พื้นที่ทางการเมืองแบบเป็นทางการของผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้: บทบาท โอกาส และข้อท้าทาย 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทุนภายนอก        371,800.00 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 ยาสมิน ซัตตาร์
อิมรอน ซาเหาะ
5 มลายูไร้สัญชาติ 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทุนภายนอก        369,600.00 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 สุไรนี สายนุ้ย
6 นักฟื้นฟูอิสลามสตรีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้” 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทุนภายนอก        353,100.00 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 อสมา  มังกรชัย
ฮาฟีส สาและ
7 แรงงานก่อสร้างมอญในปัตตานี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทุนภายนอก        349,250.00 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 อรชา รักดี
8 การสำรวจภูมิทัศน์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองจังหวัดยะลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทุนภายนอก 938,300.00 1 สิงหาคม 2562- 1 มกราคม 2564 นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ
9 โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและมุสลิมชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยและเมียนมา 2562 ศูนย์มานุษยวิทยา ทุนภายนอก 370,000.00 26 สิงหาคม 2562  ถึง 31 สิงหาคม 2563 นายอันวาร์ กอมะ
นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ
10 พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ทุนภายนอก 624,000.00 5 ก.ย. 61- 4 ก.ย. 62 นายอิมรอน ซาเหาะ
ดร.ยาสมิน ซัตตาร์
11 รูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มนวดเพื่อสุขภาพบ้านปาตาดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี” ภายใต้โครงการวิจัย “ม.อ.ปัตตานี เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 2562” 2562 ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน        336,000.00 พฤษภาคม 2562 ถึงเมษายน 2563 ดร.สุธิรัส   ชูชื่น
นายวนภัทร์ แสงแก้ว
นางสาวหนึ่งนยา ไหลงาม
ดร.อับดุลเลาะ  ยูโซ๊ะ
12 นโยบายพรรคการเมืองต่อสามจังหวัดชายแดนใต้และยุทธศาสตร์การหาเสียงในโลกออนไลน์ 2562 กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ภายใน          98,385.00 6 มีนาคม 2562  ถึง 5 มีนาคม 2563 นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ
13 ความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ผลกระทบปรากฏการณ์สภาวะความรู้สึกหวาดกลัวอิสลามของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 2562 กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ภายใน          81,700.00 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ดร.อรชา รักดี
14 “รัฐอิสลาม” ภาพจริงจากหลักคำสอนกับภาพหลอนที่ถูกสร้าง “Islamic State” the Truth from the Doctrine and the Illusion Created 2562 กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ภายใน          83,500.00 24 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.สามารถ  ทองเฝือ
15 การประยุกต์ใช้แนวคิดเมืองอัจฉริยะเพื่อสร้างความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 2562 กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ภายใน        175,000.00 30 กันยายน 2562- 29 กันยายน 2563 สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง