ลำดับที่ ชื่อโครงการ ปีที่ทำ แหล่งทุน   งบประมาณ ระยะเวลา นักวิจัย งบประมาณเฉลี่ย
1 วัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียน 2560 กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ภายใน 100,000 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561  ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ 100,000
2 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เรื่อง การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายนอก 950,000 27 เมษายน 2560 - 22 มกราคม 2561  ผศ.ชิดชนก  ราฮิมมูลา
ดร.วารุณิ ณ นคร
950,000
3 The Transition of Democracy in Burma/Myanmar: Role of Military and Accommodation of Ethnic Religious Minorities 2560 Centre for Human Rights Research & Advocacy (CENTHRA) ภายนอก 70,000 15 พฤษภาคม 2560-14 พฤษภาคม 2561  Md. Mahbubul Haque 70,000
4 ญิฮาดกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 กอ.รมน ภายนอก 115,000 5 มิถุนายน 2560 – 2 กันยายน 2560 ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ 115,000
5 อนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสายตาคนรุ่นใหม่ 2560 กอ.รมน ภายนอก 116,000 5 มิถุนายน 2560 – 2 กันยายน 2560 นายนัจมีย์ หมัดหมาน 116,000
6 พลวัตของชุมชน 2 วิถีภายใต้กระแสวาทกรรมชาติมลายูปาตานีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 กอ.รมน ภายนอก 1,000,000 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์, พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ และนัทธมน ราชเสน 333,333
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาภัยพิบัติ : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 2559 กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ภายใน     100,000.00 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 - 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560  นายนัจมีย์  หมัดหมาน      100,000.00
8 The Transition of Democracy in Burma / Myanmar: Overview from the Expatriates’ 2559 กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ภายใน       50,000.00 26 พฤศจิกายน 2559- 25 พฤษภาคม 2560 Dr.Mahbubul  Haque       50,000.00
9 โครงการวิจัย เรื่อง “โอกาสของแรงงานข้ามชาติไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การวิจัยเชิงสำรวจธุรกิจ Shared Services and Outsourcing ในมาเลเซีย 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ภายนอก     949,450.00 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 มกราคม 2560  นางสาวอรชา  รักดี
ดร.ธวัช   นุ้ยผอม
ผศ.สุทธิศักดิ์  ดือเระ
     316,483.33
10 โครงการวิจัย เรื่อง บทบาทของบัณฑิตแรงงานในการสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ภายนอก     416,399.50 1มีนาคม 2559 – 29 กุมภาพันธ์ 2560  ดร.วารุณี  ณ นคร      416,399.50
11 อิสลามการเมืองในอินโดนีเซียและมาเลเซีย 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ภายนอก     782,260.00 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560  ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ      782,260.00
12 การสำรวจแนวโน้มทัศนคติของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ, ความยุติธรรม, ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ 2558 งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 สำนักวิจัยและพัฒนา ภายใน 270,500.00 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  
นายไพซอล ดาโอ๊ะ
ดร.สุรวุฒน์  ช่อไม้ทอง
13 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558 กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์ ภายใน 150,000.00 นายไพซอล  ดาโอ๊ะ
ดร.วารุณี  ณ นคร
14 การพัฒนาฐานข้อมูลความขัดแย้งและการวิเคราะห์โมเดลความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : การศึกษาช่วงปี 2547-2557(Conflict Database and Quantitative Analytical Models of Conflict in the Deep South of Thailand : A Decade 2004-2014) 2558 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 340,000.00 ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
15 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสำรวจปัจจัยด้านภูมิหลังที่ส่งผลต่อสำนึกชาตินิยมมลายูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาตอนีย์. 2558 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 50,000.00 สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ณภัทร รัตนมา
ธัญญธร สายปัญญา