แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

พัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

1. พัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ในการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

1.1 พัฒนาโจทย์วิจัยให้ตรงและสอดคล้องกับการเรียนการสอน และตรงกับประเด็นปัญหาสังคม

 

1.2 พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน

1.มีโครงการวิจัยที่ใช้ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับสาขาวิชา และตอบสนองความต้องการของสังคม

 

2.มีโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับชุมชน

2. มีกลไกที่สนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

2.1พัฒนาศักยภาพของกองทุนวิจัย

 

2.2 ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม

1. บริหารจัดการกองทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

2.มีบุคลากรได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง

3. มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

3.1  สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

- มีจำนวนผลการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น

4. มีเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4.1  สร้างเครือจ่ายวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

4.2  สนับสนุนทำงานวิจัยแบบบูรณาการ

1. ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

2. มีการทำวิจัยร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ