Research roadmap 2019 - 2023

คณะรัฐศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ชาติ

(20 ปี)

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของชาติ

(20 ปี)

ยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเด็นหลัก/

ทิศทางการขับเคลื่อน

การวิจัยรัฐศาสตร์

Core Knowledge

Platform Technology

ยุทธศาสตร์ 2)

การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน

 

ยุทธศาสตร์ 3)

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม

  • คนไทยในศตวรรษที่ 21

  • ความเป็นพลเมืองโลก

ยุทธศาสตร์:ชายแดนใต้

- การปกครองและการบริหาร

- ความมั่นคง

- เศรษฐกิจ

- ด้านการศึกษา

- ด้านสังคม

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

2.1.1 พัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

2.1.2 มีกลไกที่สนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

2.1.3 มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.1.4 มีเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

- รัฐศาสตร์ในสังคม

พหุวัฒนธรรม

 

- ประชาคมอาเซียนและโลกมุสลิม

- Social Innovation

 

 

- บูรณาการข้ามศาสตร์

- ความสัมพันธ์ข้ามแดน