“เป็นคณะชั้นนําด้านรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน เชื่อมโยงท้องถิ่นสู้สากล เป็นที่พึ่ง สังคมภาคใต้บนฐานการวิจัย”