ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน:กรณีการอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข
ปีที่ทำ :
2553
ผู้วิจัย :
ผศ.ปิยะ กิจถาวร, อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์, อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, อ.สุไรนี สายนุ้ย, อ.ไพซอล ดาโอ๊ะ, อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธุ์, อ.อรชา รักดี และ อ.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
880 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร