ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
การเมืองชายขอบกับการใช้ความรุนแรงและการเมืองแห่งอัตลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2552
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์, อ.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
985 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร