ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของหน่วยงานผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Preparation to ASEAN Community 2015: A Survey of the Faculties in Prince of Songkla University Pattani campus.)
ปีที่ทำ :
2557
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
กองทุนวิจัยวิทาเขตปัตตานี
ประเภทแหล่งทุน :
ภายใน
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
693 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร