ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2552
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์, อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์, ดร.สามารถ ทองเฝือ,อ.หนึ่งกมล พิพิธพันธ์, อ.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
532,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สภาพัฒน์ฯ
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1804 ครั้ง