ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
การประเมิณผลโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพให้แกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
อ.สามารถ ทองเฝือ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 ส.ค. 2552 - 30 พ.ย. 2552
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
455 ครั้ง