ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการระบบขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ทำ :
2556
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมศรี,อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์,รศ.ดร.คณิตา,อ.เชาวเลิศ ล้อมลิ้ม,อ.สวัสดิ์ไหลภาภรณ์
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
3,000,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สกอ.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 ม.ค. 2554 - 01 ม.ค. 2556
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
795 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร