ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัยโครงการภาพอนาคต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า
ปีที่ทำ :
2555
ผู้วิจัย :
1.อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ 2. อ.นัจมัย์ หมัดหมาน 3. อ.ฮาฟีส สาและ 4. อ.ศศิวรรณ จริงจิตร
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
300,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สถานวิจัยควมขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 ม.ค. 2554 - 30 เม.ย. 2554
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
- หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1179 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร