ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัยเรื่องการจัดทำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการแปลงไปสู่การปฏิบัติ:กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดทำและการขับเคลื่อนนโยบาสาธารณะภายใต้สภาวการณ์ความขัดแย้งรุนแรง
ปีที่ทำ :
2555
ผู้วิจัย :
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา และคณะ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
893,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สกว.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
14 ม.ค. 2554 - 14 ส.ค. 2554
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
860 ครั้ง