ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธีในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี,อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
4,299,320.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
ปปส.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
919 ครั้ง