ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะฯ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
ศอ.บต.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1151 ครั้ง