บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  แนวปฎิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553