ลำดับที่ เรื่อง จำนวนเข้าชม จำนวนผู้ตอบ
00020 ขอรายงานการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงาน
โดย : ว่าที่ร้อยตรีซาบรี แวอูมา (งานอาคารและสถานที่)   เมื่อ : 25 ม.ค. 2564 เวลา : 14:05 น.
 
3
0
00019 การเข้าใช้งานระบบ PSU-DOCs (ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์) สำหรับผู้บริหาร
โดย : นายกฤษฎา แซ่แต้ (งานการเจ้าหน้าที่)   เมื่อ : 23 ธ.ค. 2563 เวลา : 09:00 น.
 
0
0
00018 การเข้าใช้งานระบบ PSU-DOCs (ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์) สำหรับคณาจารย์
โดย : นายกฤษฎา แซ่แต้ (งานการเจ้าหน้าที่)   เมื่อ : 23 ธ.ค. 2563 เวลา : 09:00 น.
 
0
0
00017 รายงานผลการเข้าร่วมโครงกาฝึกอบรมหลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาองค์กร
โดย : นางสาวนัทธมน ราชเสน (งานกิจการนักศึกษา)   เมื่อ : 04 พ.ย. 2563 เวลา : 16:30 น.
 
4
0
00016 เรียนรู้ประหยัดพลังงาน
โดย : นายกฤษฎา แซ่แต้ (งานการเจ้าหน้าที่)   เมื่อ : 03 ก.ค. 2557 เวลา : 15:00 น.
 
21
0
00015 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย
โดย : นายกฤษฎา แซ่แต้ (งานการเจ้าหน้าที่)   เมื่อ : 20 มี.ค. 2556 เวลา : 14:00 น.
 
12
0
00014 รายงานการประชุม Cop งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี
โดย : นายกฤษฎา แซ่แต้ (งานการเจ้าหน้าที่)   เมื่อ : 01 พ.ค. 2556 เวลา : 10:15 น.
 
6
0
00013 รายงานการประชุม COP งานการเงินและบัญชี ครั้งที่5/2556 วันที่ 29 มกราคม 2556
โดย : นางขวัญตา อุลมัย (งานการเงินและบัญชี)   เมื่อ : 20 ก.พ. 2556 เวลา : 10:00 น.
 
1
0
00012 รายงานการประชุม COP งานการเงินและบัญชี ครั้งที่4/2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
โดย : นางขวัญตา อุลมัย (งานการเงินและบัญชี)   เมื่อ : 13 ธ.ค. 2555 เวลา : 10:00 น.
 
1
0
00011 รายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี
โดย : นายกฤษฎา แซ่แต้ (งานสารบรรณ)   เมื่อ : 17 ม.ค. 2556 เวลา : 14:00 น.
 
2
0
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

งานการเจ้าหน้าที่
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาโดย : งานสารสนเทศและงานการเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์

E-mail : polsci@bunga.pn.psu.ac.th