หน้าแรก
ปฏิทินโครงการ
แบบฟอร์ม
กำหนดการเตรียมความพร้อม
เลือกสถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไรดี
เอกสารนำเสนอสหกิจศึกษา
เข้าระบบ
 
เลือกปี :
เลือกภาคการศึกษา :

 


Maria Travel (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
ที่ว่าการอำเภอยะรัง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลตำบลยะหริ่ง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
กลุ่มงานปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
แผนกเยียวยา ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เรือนจำอำเภอเบตง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ที่ว่าการอำเภอรามัน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานเทศบาลตำบลยะรัง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานประกอบการเทศบาลตำบลรูสะมิแล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลตำบลรูสะมิแล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิทรัพยากรเอเชียจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
บริษัทเซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จำกัด (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานพระรามสาม) (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอหนองจิก (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลเมืองคอหงส์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
บริษัท ศรีอับดุลบุตร จำกัด สาขามาเลเซีย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
เทศบาลเมืองเบตง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้(องค์การมหาชน) (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ฝ่ายอำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลเมืองคอหงส์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลเมืองคอหงส์(งานวิจัย) (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่อาคารสิรินรัตน์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอจะนะ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ด่านศุลกากรสตูล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ด่านศุลกากรสะเดา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
ที่ว่าการอำเภอสะเดา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศูนย์กระจายสินค้าบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
กรมการบินพลเรือน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ด่านศุลกากรตากใบ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
สถานกงศุลใหญ่ประเทศไทย ประจำเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
บริษัทสยามอินเตอร์เนชันแนลฟู้ดส์ จำกัด (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 6 คน)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 4 คน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 4 คน)
ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
มูลนิธิอันดามัน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานเอกอักราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
สถานเอกอักราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานเอกอักราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ตุรกี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานเอกอักราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต โอมาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
บริษัทศรีอับดุลบุตร มาเลเซีย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สถานกงสุลใหญ่ ณ โกตาบารู (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
องค์การบริหารส่วนตาบลกรงปินัง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
องค์การบริหารส่วนตาบลกรงปินัง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ซีพีเอฟ หาดใหญ่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานทรัพกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ซีพีเอฟ หาดใหญ่ รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานอัยการ จังหวัดสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานเซ็นทรัล นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ด่านศุลกากรกระบี่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
ศาลากลางจังหวัดสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ศาลากลางจังหวัดสงขลา รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานอัยการจังหัดเบตง รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมหวัดนราธิวาส นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมหวัดนราธิวาส รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่อากาศยานภูเก็ต นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา จังหวัดชายแดนใต้ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสกระทรวงยุติธรรม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ที่ว่าการอำเภอยะรัง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กองกำกับการอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กองกำกับการอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดปัตตานี รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอยะรัง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรมสรรพากร นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรมสรรพากร รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอสายบุรี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) กรุงเทพมหานคร นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ศาลแขวงสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สงขลาฟอรั่ม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สงขลาฟอรั่ม รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง นำเสสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ที่ว่าการอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
Amnesty International Thailand นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
Amnesty International Thailand รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอยะรัง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จว. ลพบุรี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่2 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จว. ลพบุรี รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการค้าต่างประเทศ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
บริษัทเซ็นทรัลมาเก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานจังหวัดสตูล นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
กรมการค้าต่างประเทศ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการค้าต่างประเทศ รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
รัฐสภาอาเซียน นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการค้าต่างประเทศ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการค้าต่างประเทศ รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สหกิจศึกษาด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
บริษัท มาร์เด็ด-ยะลา จำกัด นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอมายอ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอมายอ รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานี รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานส่งเสริมกาปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานศาลปกครองกลาง รายงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานจังหวัดปัตตานี (ศาลากลางจังหวัด) นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการปกครอง โครงงาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการปกครอง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อำเภอเมืองปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
อัยการจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ท้องถิ่นอำเภอแว้ง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลเมืองปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เขตบางบอน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
อำเภอนาหม่อม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อบจ.ปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อำเภอเมืองปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อบจ.ปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อัยการจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
อำเภอเมืองปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อำเภอกรงปีนัง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติสตูล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อัยการจังหวัดยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อำเภอยะหริ่ง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เขตหนองแขม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
เขตหนองแขม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เซ็ลทรัล กทม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็ลทรัล กทม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานจังหวัดสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานจังหวัดสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เซ็ลทรัล กทม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็ลทรัล กทม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อำเภอเมืองยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อำเภอเมืองยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เซ็ลทรัล กทม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็ลทรัล กทม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เทศบาลตำบลยะหา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
กระทรวงยุติธรรม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กระทรวงยุติธรรม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กระทรวงยุติธรรม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ปาตานีฟอรั่ม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็ลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
เซ็ลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดิกจำกัด (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดิกจำกัด นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เซ็ลทรัล กทม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
บริษัทนิมิแบร์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
บริษัทนิมิแบร์ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เทศบาลนครสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลนครสงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เซ็ลทรัล กทม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
คณะฑูตถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
คณะฑูตถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กงสุลไทย ณ กว่างโจว (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
กงสุลไทย ณ ปีนัง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
AMANI MALAYSIA (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
AMANI MALAYSIA นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
N.S.I. นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สถานฑูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อบจ.นราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เซ็ลทรัล กทม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อบจ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อบจ.ยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อัยการจังหวัดยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อัยการจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
กระทรวงการพัฒนาสังคม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กระทรวงการพัฒนาสังคม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สรรพากรพื้นที่สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กระทรวงการพัฒนาสังคม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กระทรวงการพัฒนาสังคม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
กระทรวงการพัฒนาสังคม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กระทรวงการพัฒนาสังคม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
กระทรวงการพัฒนาสังคม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กระทรวงการพัฒนาสังคม นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อบจ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อบจ.ยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อำเภอสายบุรี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อำเภอสายบุรี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
ด่านตม.ทอ.ภูเก็ต (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ด่านตม.ทอ.ภูเก็ต นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
คุมประพฤติจังหวัดยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อบจ.พัทลุง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
เทศบาลตำบลหารเทา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลตำบลหารเทา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อบจ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อบจ.ยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อำเภอยะรัง นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
คุมประพฤติจังหวัดยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศาลจังหวัดยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศาลจังหวัดยะลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
สรรพากรพื้นที่สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สรรพากรพื้นที่สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สรรพากรพื้นที่สงขลา นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
อำเภอหาดใหญ่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อำเภอหาดใหญ่ นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 0 คน)
คุมประพฤติจังหวัดปัตตานี นำเสนอ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ปาตานีฟอรั่ม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สคร.กระทรวงพาณิชย์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อ.ยะหริ่ง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ไปรษณีย์ จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.นราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สตูล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานแรงงาน จ.กระบี่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลนครหาดใหญ่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานศาลปกครอง จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเถอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อบจ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อบจ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
นิคมสร้างตนเอง จ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส จ.นราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.นราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สำนักงานจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อบจ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สมาคมรักษ์ทะเลไท สมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวจีนกระได (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ไปรษณีย์ จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานยุติธรรม จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิรักษ์ไทย จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิรักษ์ไทย จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธินูซันตารา จ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.นครศรีธรรมราช (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานยุติธรรม จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อ.รือเสาะ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 3 คน)
สำนักงานยุติธรรม จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
DSI กทม (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สตูล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ตม.สุวรรณภูมิ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ด่านศุลกากร จ.กระบี่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ท่าอากาศยานภูเก็ต (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สถาบันเทวะวงศ์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
สถานทูตไทยในย่างกุ้ง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศอบต จ.ยะลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ตม.สุวรรณภูมิ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สภ.เมืองปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สภาพัฒน์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศาลปกครองสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานแรงงาน จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็นทรัลเทรดดิ้ง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ยะหริ่ง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานแรงงาน จ.กระบี่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ศาลจังหวัดนราธิวาส (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
DSI สุราษ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สภาพัฒน์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงบประมาณ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
มูลนิธิกระจกเงา จ.เชียงราย (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สภาพัฒน์ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานจังหวัดปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
พารากอน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็นทรัล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็นทรัล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
จัดหางานปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็นทรัล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
กรมการปกครอง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
DSI สุราษ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
พารากอน (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานสาธารณสุขสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.สตูล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เซ็นทรัล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ที่ว่าการอำเภอสุราษฏร์ธานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลนครสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลนครหาดใหญ่ (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
เทศบาลนครสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
ภจวปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานยุติธรรม จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานจังหวัดสงขลา (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 2 คน)
เซ็นทรัล (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
อำเภอยะรัง (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.ปัตตานี (จำนวนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา 1 คน)


งานสหกิจศึกษา โทร 3071
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี