สถานะ :
username :
password :
 
อาจารย์&นักศึกษาใช้ :    
สำหรับนักศึกษา
1.นักศึกษารหัส 59 ทั้งหมด 1 คน
2.นักศึกษารหัส 60 ทั้งหมด 1 คน
3.นักศึกษารหัส 61 ทั้งหมด 226 คน
4.นักศึกษาที่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ จำนวน 204 คน
5.นักศึกษาที่ยังไม่กรอกข้อมูลและเลือกสถานประการ จำนวน 24 คน
6.นักศึกษาส่งรายงานเอกสาร จำนวน 0 คน
 
สำหรับอาจารย์
1.อาจารย์ประเมินนักศึกษา จำนวน 29 คน
2.อาจารย์ประเมินสถานประกอบการ จำนวน 19 สถานประกอบการ
สำหรับสถานประกอบการ
1.สถานประกอบการในระบบมี่ จำนวน 106 สถานประกอบ
2.สถานประกอบการประเมินนักศึกษา จำนวน 0 คน