หน้าแรก (ปฎิทินผู้บริหารทั้งหมด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์  ช่อไม้ทอง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา  รักดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์  ต่วนศิริ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน  ซัตตาร์  
อาจารย์สุไรนี  สายนุ้ย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  โยธี  


ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์

ประจำเดือน :
ปี :
  
 

อาทิตย์

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

เสาร์1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30

 
 
 
Webmaster E-mail : nurrusdi-w@bunga.pn.psu.ac.th
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี