รายละเอียดการรับสมัคร
เลือกประเภทโครงการ :
ระดับการศึกษา/กำลังศึกษาชั้น :
สายสามัญ :   ผลการเรียนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) :
จบการศึกษาจาก :
จังหวัด :
สาขาวิชาเอกที่เลือกสมัคร :
 
 
คุณ รู้จัก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
อาจารย์ที่สอนคุณในระดับมัธยมศึกษา
เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์ http://polsci.pn.psu.ac.th
เว็บไซต์ทั่วไป , Google,Social Network (Twitter, Facebook, อื่นๆ )
จากญาติ/ผู้ปกครอง/เพื่อน/รุ่นพี่/ศิษย์เก่า
จากการแนะแนวการศึกษา ของมหาลัย/คณะ
สื่อต่างๆ (โทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์)
โบรชัวร์ /แผ่นพับ/ โปสเตอร์/งานนิทรรศการ
สถานศึกษาใกล้บ้าน
อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลนักเรียน
 
คำนำหน้า :
ชื่อ : นามสกุล :  
เลขบัตรประชาชน :
เพศ : วันเกิด :
ศาสนา :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ภูมิลำเนาเดิมจังหวด :
อีเมล์: :
  กรณีไม่มีให้ใส่ -  
ความสัมพันธ์กับบิดา/มาดา :

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก
 
บ้านเลขที่-หมู่ที่ :
ถนน : ซอย : กรณีไม่มีให้ใส่ -
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
รหัสไปรษณีย์:

ข้อมูลบิดา
 
คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
กรณีไม่มีข้อมูล(ช่องตัวเลขให้ใส่0 ,ช่องข้อความให้ใส่- )
เลขบัตรประชาชน :
วันเกิด :
อาชีพ :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
ถนน : ซอย :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :

ข้อมูลมารดา
 
คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
กรณีไม่มีข้อมูล(ช่องตัวเลขให้ใส่0 ,ช่องข้อความให้ใส่- )
เลขบัตรประชาชน :
วันเกิด :
 
อาชีพ :
โทรศัพท์ :
ที่อยู่ :
ถนน : ซอย :
จังหวัด :
อำเภอ:
ตำบล :

 
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก
          วันที่ :26 ม.ค. 2565  เวลา :18:06:38