- คู่มือการลงเรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี